Phòng Đào tạo thông báo về Kết quả xét học vụ (dự kiến) năm học 2021-2022

Sinh viên truy cập theo đường link để biết thông tin chi tiết

https://sinhvien.hufi.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-xet-hoc-vu-nam-hoc-2021-2022-du-kien.html