Căn cứ Công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Thư viện kính nhờ quý Thầy/Cô Trưởng khoa quan tâm hỗ trợ triển khai đến giảng viên, sinh viên của khoa trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát sau đây:

1. Phiếu khảo sát dành cho giảng viên: https://bit.ly/3vXnFYl

2. Phiếu khảo sát dành cho sinh viên: https://bit.ly/3vNL12f

-  Thời gian thực hiện khảo sát: Hoàn thành trước ngày 30/6/2022

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện khảo sát làm cơ sở thực tiễn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành Đề án mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học báo cáo Chính phủ.