Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: từ ngày 12/05/2022 đến ngày 17/05/2022.