Thông báo danh sách sinh viên không có lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt 2) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Sinh viên truy cập link web bên dưới để xem thông tin chi tiết:

 

https://sinhvien.hufi.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-khong-co-lich-thi-cuoi-ky-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022-dot-2-vi-chua-hoan-thanh-nghia-vu-hoc-phi.html