Sinh viên truy cập vào link bên dưới để xem chi tiết

https://sinhvien.hufi.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-trien-khai-danh-gia-cuoi-ky-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-dot-bo-sung.html