biểu mẫu đính kèm tại link bên dưới:

Mau 01_KHTC-RL

Mau 02_ DS Cham diemRL

Mẫu số 01 _CTXH_Kế hoạch thực hiện CTXH

Mẫu số 02 _CTXH_GĐN huy động SV tham gia CTXH

Mẫu số 03 _CTXH_DSSV đăng ký tham gia CTXH

Mẫu số 04 _CTXH_Bàn giao DSSV thực hiện CTXH (Nộp file)