DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỐI CHIẾU THEO LINK BÊN DƯỚI:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WB7iZp7AAeEbjMiDBv1pEnAFQyj0-j83/edit#gid=1364567037