THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

1. Thời gian đăng ký học phần:

 

Từ 08g00 ngày 04/10/2022 đến 16g00 ngày 07/10/2022.

 

2. Đối tượng đăng ký:

 

Tất cả sinh viên các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường có nguyện vọng đăng ký.

 

3. Hình thức đăng ký:

 

Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký học phần.

https://hufi.edu.vn/thong-bao/thong-bao-vv-dang-ky-hoc-phan-cung-voi-khoa-13dh-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023