Thông báo về thời khóa biểu dự kiến và danh sách các nhóm lớp học phần (dự kiến mở) của hệ đại học trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông báo số 610/TB-DCT ngày 26/07/2022 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.

 

Nhằm hỗ trợ các thông tin cho sinh viên trong quá trình đăng ký học phần, Phòng Đào tạo thông báo về thời khóa biểu dự kiến (xem file đính kèm) và danh sách các nhóm lớp học phần dự kiến mở (xem file đính kèm) của hệ đại học trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.

https://sinhvien.hufi.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-ve-thoi-khoa-bieu-du-kie-n-va-danh-sach-cac-nhom-lop-hoc-phan-du-kien-mo-cua-he-dai-hoc-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023.html