THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ

XÉT HỌC VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-DCT ngày 31/10/2022 về việc buộc thôi học đối với sinh viên hết thời gian đào tạo tối đa theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 2942/QĐ-DCT ngày 07/11/2022 về việc buộc thôi học đối với sinh viên hết thời gian tạm dừng học tập;

Căn cứ Quyết định số 2943/QĐ-DCT ngày 07/11/2022 về việc xử lý học vụ buộc thôi học đối với sinh viên trình độ cao đẳng, đại học năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-DCT ngày 07/11/2022 về việc cảnh báo học vụ lần 1 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-DCT ngày 07/11/2022 về việc cảnh báo học vụ lần 2 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên trình độ cao đẳng, đại học;

Nay Trường thông báo về kết quả xét học vụ năm học 2021 - 2022 như sau:

- Sinh viên xem kết quả xét học vụ (theo file hướng dẫn đính kèm).

- Sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1, lần 2 sinh viên phải tăng cường học tập cải thiện kết quả học tập, liên hệ với bộ môn và khoa quản lý sinh viên để được tư vấn về kế hoạch học tập của cá nhân. Sinh viên sẽ được xóa tên trong danh sách cảnh báo học vụ lần 1, lần 2 nếu kết quả học tập học kỳ tiếp theo không còn vi phạm các điều kiện cảnh báo học vụ.

- Đối với sinh viên bị buộc thôi học do bị xử lý học vụ/hết thời gian đào tạo/tạm dừng học tập quá thời gian quy định được xem xét chuyển chương trình đào tạo từ hình thức chính quy sang hình thức vừa làm vừa học, thời gian nộp đơn chuyển chương trình đào tạo trong vòng 01 năm kể từ khi có quyết định bị buộc thôi học.

Nếu có thắc mắc về kết quả xét học vụ năm học 2021 - 2022, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (gặp cô Hiền).