Talkshow với chủ đề "Khám phá bí mật bản thân" và "phỏng vấn tuyển dụng Part-time"

Địa điểm: Phòng F.501
Thời gian: 14:00, ngày 10/10/2020
Nội dung:
Thành phần tham dự: