Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung như sau:

1. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung: CLICK TẠI ĐÂY

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi tại phòng CTSV &TTGD.

Trên đây là danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.